Fiesta Autósiskola Nyíregyháza.
Főoldal
 
Választható kategóriák
 
Amit a vezetői engedélyekről tudni kell
 
Díjak
 
Képzést ellátó felügyelet
 
Hasznos
 
Jogszabályok
 
Nyomtatványok
 
Írásos tájékoztató

Írásos tájékoztató

 

1. A képző szerv megnevezése, címe, e-mail címe és telefonszámát (teljes név, valamint, ha van, fantázianév is), honlapjának címe (URL)
Autógyorsszerviz Kft, „Fiesta autósiskola”, 4405 Nyíregyháza, Bazsalikom út 35. (Azonosító: 9995; Nyilvántartási szám: 00539-2012) E-mail: autosiskola@gmail.com Telefonszám: 30/300-0077
Honlap címe:
//fiestaautosiskola.gportal.hu/
2. A cég formája: KFT
3. A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.15-09-072416
4. Az iskolavezető neve, e-mail címe és telefonszáma: Nuszer Tamás, NKH azonosító száma: 11035
Email: autosiskola@gmail.com, Telefonszám: 20/210-7060
5. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai: Nyíregyháza, Bocskai utca 12. Ügyfélfogadási idő: Hétfő 18-20 Kedd 18-20 Szerda 18-20 Csütörtök 18-20 óra között.
6. A telephely(ek) címe, telefonszáma:
4400 Nyíregyháza Bazsalikom utca 35. Telefonszám: 20/210-7060
7. A tanfolyamra való felvétel módja: Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges, a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb és megfelel a 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletben foglaltaknak, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik. Az írásos tájékoztató megismerése és elfogadása után a szerződésben szereplő tanuló a Jelentkezési és vizsgalapot aláírja, továbbá a Szerződés és az Írásos tájékoztatót (18 évnél fiatalabb a szülővel is aláíratja), majd átadja a képző szerv képviselőjének.
8. Az előírt egészségi vizsgálatok kategóriánként: A „B” kategóriás tanfolyamra jelentkezőnek a 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletnek megfelelően üzemorvosnál vagy a háziorvosnál kell orvosi alkalmassági vizsgálatot végeznie, majd az alkalmassági lapot átadnia a képzőszerv részére. A képző szerv az alkalmassági lapot csatolja a jelentkezési laphoz, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség, Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály felé nyújt be elméleti vizsgakérelem esetén. Érvényes vezetői engedéllyel rendelkezőknek az előzőleg megszerzett kategóriánál megállapított orvosi érvényességig tart az orvosi alkalmasságuk, így újabbat csak az orvosi alkalmasság lejárta után kell szerezniük.
9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként, a vizsgaigazolás kiadásának a feltételei (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések):
A tanfolyamra történő felvétel feltételei: Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, köteles erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatni. A vizsgára jelentkezéshez előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást az iskolavezető köteles a befejezést követő 3 munkanapon belül a tanuló részére kiadni, valamint a közlekedési hatóság részére elküldeni. Az igazolásnak tartalmaznia kell: A képzőszerv azonosító adatait (nevét, címét), a tanuló személyes adatait (nevét, anyja nevét, születési dátumát, születési helyét), a tanuló azonosítóját, vezetői engedély kategóriát, amelyre a képzés irányul, a teljesített képzési rész (tantárgy) megnevezését, kezdési időpontját, befejezési időpontját, iskolavezető aláírását, igazolás kiállításának dátumát. A képző szerv a jelentkezési lapon, illetőleg a vizsgajelentéssel igazolja a tanfolyam kötelezően előírt óraszámainak teljesülését. A tanulót vizsgára az iskolavezető vagy általa ezzel megbízott személy jelentheti.
Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei „B” kategória esetében: A tanfolyam elméleti részét a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet és megfelel a 13/1992. (VI.26.) NM rendelet 1. § és a 41/2004. (IV.7.) GKM rendeletben meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, és írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 15. § meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek; Tanfolyami képzés esetén 17. életévtől legfeljebb három hónappal fiatalabb; Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 11. § (19 bekezdésének c) pontja tekintetében két évig érvényes. Ha a vizsgázó ezalatt az időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti, és újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
A forgalmi vizsgára bocsátás feltételei „B” kategória esetében: Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki sikeres közlekedési ismeretek vizsgát tett, és a vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részt igazoltan elvégezte. Továbbá aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges, a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletben meghatározott 17 éves életkort betöltötte, és az előírt 580 kilométert teljesítette. A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi. A közúti járművezetők vizsgáztatását a közlekedési hatóság végzi.
Vizsgaigazolás kiadásának feltételei: A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki a vizsgatárgyakból megfelelt; és az alapfokú iskolai végzettséget a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 10. § (4) bekezdésének megfelelően hitelt érdemlően igazolta.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések: Az elsősegély-nyújtási vizsga nem tanfolyamköteles.
10. A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai: Az alapismeretek tantárgyainak összes kötelező (vagy annál több) óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát a közlekedési hatóság által kiadott tanterv figyelembe vételével az iskolavezető határozza meg. A képző szerv - a vállalkozási feltételeinek megfelelően - az előírtnál magasabb óraszámú tanfolyamokat is tarthat. A tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc). Elmélet: Közlekedési ismeretek: 20 óra, Járművezetés elmélet: 6 óra, Szerkezeti üzemeltetés: 2 óra, így az elmélet óraszáma összesen: 30 óra.
Gyakorlat: Alapoktatás: 9 óra, Főoktatás 20 óra, [amelyen belül: város 14 óra, országút 4 óra, éjszaka 2 óra], így összesen 29 óra. Minimális teljesítendő menettávolság 580 km. A forgalmi vizsga egy vezetési órának minősül, így a vezetési órák összesen: 30 vezetési óra.
11. Járműhasználat:(választható típusok, a tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei):
A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a közlekedési felügyelőség által hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg. A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló alapoktatást alapvetően gyakorló pályán kell végezni. Pedagógiai és módszertani szempontok alapján azonban a jármű technikai kezelésének oktatása részben - a szakoktató által elfogadhatónak tekintett forgalmi körülmények mellett - a közúti forgalomban is történhet.
A képzőszerv gyakorlati oktatói „B” kategóriás képzésben:
- Nuszer Tamás - Ford Fiesta 1.4 dízel (elérhetősége: 20/210-7060) és
- Nuszer Ferenc - Ford Fiesta 1.3 benzines (elérhetősége: 30/445-0471).
A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltétele, hogy a jármű érvényes műszaki vizsgával és oktatójármű igazolással rendelkezzen, a kötelező biztosítás befizetését igazoló szelvényt fel tudja mutatni és megfelelő műszaki állapotú, és esztétikai megjelenésű legyen. Saját járműhasználat esetén az óradíjak megegyeznek a képzőszerv óradíjával. A saját járművek a képzés és a vizsgáztatás helyszínére történő eljuttatásáért a képzőszerv felelősséget nem vállal, továbbá a saját járművön bekövetkezett kár esetén sem vállal felelősséget. A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható. A főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni. A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50 perc.

12. A hiányzás pótlásának módja: A tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetni, melyet az oktatáson résztvevőkkel alá kell íratni. A jelenléti ívet az összes résztvevő aláírása után le kell zárni úgy, hogy arra további aláírás ne kerülhessen, majd a tanulmányi naplóhoz kell csatolni. Az aláírásával a tanuló igazolja, hogy részt vett a foglalkozáson. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni. A pótfoglalkozások díjazása a 13. pontban leírtak szerint.

13. A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása, továbbá a megszerezni kívánt kategória szükséges egyéb díjakat (vizsgadíjak, elsősegély- nyújtási ismeretek vizsga díját, egyéb költségek):
Elméleti tandíj: „B” kategóriás tanfolyam teljes elméleti tandíja 24900 Ft. Ebből az összegből 5000 Ft kedvezmény adható. A vizsgára bocsátás feltétele a kedvezményes elméleti tandíj befizetése, amely 19900 Ft. Az 5000 Ft kedvezmény csak akkor adható, ha a tanuló a képző szervnél kezdi meg a vezetési gyakorlatot. Ha a tanuló az első elméleti foglakozáson rész vett, akkor a további foglalkozásokon való hiányzás nem mentesíti az elméleti tandíj befizetése alól. Az elméleti pótfoglalkozás óradíja 500 Ft/tanóra. A tandíjat készpénzben kell befizetni a képzőszerv felé. Az elméleti képzés díja tartalmazza az elméleti oktatáson való részvételt, a kiszolgáló egészségügyi létesítmények használatát. A foglakozáson való részvételt a tanuló a jelenléti íven aláírásával igazolja, elfogadja. Gyakorlati tandíj: „B” kategóriás gyakorlati képzés díja: 2990 Ft/tanítási óra. (összesen: 89700 Ft.) A tandíjat készpénzben kell befizetni az oktatónak legkésőbb a forgalmi vizsgára bejelentés előtt. Ennek hiányában az oktató megtagadhatja a vizsgára bejelentést mindaddig, amíg a tandíj nem kerül kiegyenlítésre. A foglakozáson való részvételt a tanuló aláírásával igazolja, elfogadja.
Az elsősegély vizsga nem tanfolyamköteles. Elsősegélynyújtó vizsga vizsgadíja: 6850 Ft/ alkalom.
További információ:
http://www.voroskereszt.hu/elsosegelynyujtas/vizsgadij.html
14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
A vizsgakötelezettség alóli mentesítés nem adható „B” kategóriákban.
15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: Ha a tanuló más képzőszervnél kíván továbbtanulni, kérésre, külön térítés nélkül (ingyen) kaphatja meg a Képzési igazolás két példányát. A képzési igazolást a képzőszerv ügyfélfogadási időben állítja ki. A tanuló ebben az esetben vállalja, hogy a képző szerv felé fennálló összes tartozását és az elméleti kedvezményes tandíj különbözetét kiegyenlíti a kiállítás napján.
16. Az oktatási helyszínek címei: Elméleti oktatás: Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15. Tanpálya: Nyíregyháza, Törzs út 108. Vizsgacentrum. Forgalmi oktatás váltóhelye: Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15.
17. A pótórák igénylésének módja, díjai: A pótórákat írásban vagy személyesen a szakoktatótól vagy az iskolavezetőtől kell kérni. A pótórák díjai megegyeznek a kategóriának megfelelő képzési díjakkal.
18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség, Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Nyíregyháza Törzs út 108.
http://www.szszbmkh.hu/kozlekedesi-felugyeloseg
19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van az igénybevett szolgáltatást kulturált és színvonalas igénybevételére. A tanuló az esetleges panaszaival az iskolavezető felé fordulhat. A tanuló elfogadja, hogy az Írásos Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vette. A szerződésben foglaltak teljesülésének önhibáján történő elhúzódása, meghiúsulása esetén a képzőszerv felé kártérítési igénnyel nem él. Tudomásul veszi az érvényes tematika szerinti meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételét, illetve a hiánypótlási kötelezettségét. Vállalja a szolgáltatás ellenértékének időbeni kiegyenlítését. Vállalja, ha a gyakorláson valamilyen okból részt venni nem tud, azt előre jelzi, és az így felmerült költségeket a képzőszerv felé fedezi. Vállalja, ha a vizsgákon valamilyen okból részt venni nem tud, azt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály felé bejelenti. Joga van továbbá sérelem esetén jogorvoslat kéréséhez, vagy külön indok nélkül más képzőszervhez átjelentkezni, és a Szerződés és írásos tájékoztató egy példányának átvételéhez, amit más képzőszerv felé nem ad át. Ha a képzőszervet eltiltják a tevékenységétől, akkor a képzőszerv vállalja, hogy áthelyezi a tanulót más képzőszervhez.
 

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: A „B” kategória elméleti „KRESZ” vizsgadíja: 4600 Ft, Forgalmi vizsgadíja: 11000 Ft. A vizsgadíjat az első vizsga előtt a képzőszerv szedi be, és fizeti be. A vizsgadíjakat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség, Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály pénztárában kell befizetni (kivéve az első vizsgadíjat, mert azt a képzőszerv intézi.)
21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: A 326/2011 (XII. 28.) Kormányrendelet (a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról) alapján a közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján adja ki. Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére és a vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.
22. A képző szerv jogai és kötelezettségei: A képző szervnek jogában áll a tanulóval kötött szerződést felmondani, akár külön indoklás nélkül is, ha a tanuló magatartásával zavarja az oktatást, vagy ha a szerződésben és az írásos tájékoztatóban vállaltakat nem teljesíti. A képző szerv felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsgaügyintézésre terjed ki. Vállalja a szolgáltatás előzetesen megbeszélt idő alatti teljesítését, az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon a szükséges feltételek biztosítása mellett, és köteles szakmailag színvonalas oktatást biztosítani, a tanuló reális igényeit teljesíteni.
23. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák: Az elméleti ismereteket és a gyakorlati ismeretek a 10. pontban. Ellenőrzés, értékelés módja: Foglalkozásonkénti ellenőrző kérdések és Próbavizsga.
24. Az elméleti tanfolyam ütemezése: Az elméleti oktatóval történő egyeztetés alapján történik.
25. A gyakorlati tanfolyam ütemezése: A gyakorlati oktatóval történő egyeztetés alapján történik.
26. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Képz. r.) 2. § (1) bekezdés 7-9. pontja szerinti mutatószámok: ÁKÓ „B” kategória gyakorlat: 2014. 4. negyedév: (nincs adat) VSM: B kategória elmélet 2014. 4. negyedév: 70,37% 2014. B kategória gyakorlat: 2014. 4. negyedév: 36,36%  KK: 105,900 Ft
27. Adat hozzájárulás:
Ön a jelen dokumentum aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a képzőszervünk a Jelentkezési lapon, valamint a későbbiek során megadott személyes adatait saját részére gyűjtse, valamint továbbítsa a Közlekedési Felügyelőség felé. Az Önről készült fényképet az autósiskola közzé teheti. Képzőszervünk adatkezelő, amely az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban saját adatvédelmi szabályzata szerint kezeli az adatait, és nem felel másik fél eljárásáért. Személyes adatait hozzájárulása visszavonásáig, illetve addig kezeljük, amíg azt az adatvédelmi törvény lehetővé teszi. Ön a jelen dokumentumban megadott megfelelő tájékoztatás birtokában önként hozzájárul ahhoz, hogy képzőszervünk szolgáltatásaival kapcsolatban marketing célú megkereséseket közöljön postai küldemény, email, illetve telefonos megkeresés formájában. Ön képzőszervünk adatkezelésével kapcsolatban jogosult tájékoztatást kapni, továbbá az adatok kijavítását, törlését és visszatartását kérni, illetve hozzájárulását részben vagy egészben ingyenesen bármikor visszavonni az autósiskola elérhetőségein.

 
Elérhetőség

06 (20) 210 - 7060

email:

autosiskola @ gmail.com

 
Elméleti oktatás
 
Gyakorlati oktatás
 
Elméleti vizsga
 
Forgalmi vizsga
 
Elsősegély
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******